Om NUF skatt, regnskap, utbytte, moms og revisjon

NUF og katt
Beskatning av NUF selskapets inntekter følger skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia, og skal følgelig beskattes i Norge etter norske regler. Akkurat som andre norske foretak må derfor NUF selskap levere inn selvangivelse inkludert tilhørende skjema, Næringsoppgave 2, til sitt lokale likningskontor eller via Altinn.no. Det engelske hovedselskapet må på lik linje som andre engelske selskaper sende inn Company Tax Return til de engelske skattemyndighetene, uanghengig om selskapet har inntekter, omsetning eller formue i England. Dette medfører en del papirarbeid som vi anbefaler at du overlater til et norsk firma med spesialisering på dette området, og følger opp all nødvendig kommunikasjon med de utenlandske myndighetene.

NUF og moms
Merverdiavgiftsloven gjelder for NUF selskap på lik linje som for andre foretak i Norge. Alle foretak kan imidlertid søke om å få bli med i ordningen om årsterminoppgave. Terminoppgaven må da kun sendes inn en gang pr år, i motsetning til den vanlige 6-terminersordningen. Forutsetningen er at ditt NUF selskap har en omsetning under 1 million kroner.

NUF regnskap
Regnskapsplikten gjelder for NUF selskap som for andre norske foretak, og må dermed utarbeide årsregnskap. Men NUF selskap er fritatt for plikten til innsending av årsoppgjør og årsberetning til Regnskapsregisteret hvis selskapet har oppfylt to av følgende tre vilkår: Mindre enn 40 millioner i salgsinntekt, mindre enn 20 millioner i balanse eller mindre enn 50 ansatte.

NUF og revisjon
Revisjonsplikten gjelder kun for NUF selskap hvis samlede driftsinntekter overstiger 5 millioner kroner og antall deltakere er 5 eller færre. Dersom årsregnskapet overstiger 5 millioner vil revisjonsplikten inntre for det etterfølgende året. Og hvis driftsinntektene skulle synke til under beløpsgrensen i to påfølgende regnskapsår, faller revisjonsplikten bort igjen med virkning f.o.m. det tredje regnskapsåret.

NUF -  penger spart er penger tjent